Jelentkezési Feltételek

és

Adatkezelési Szabályzat

2018. április 7.

A NuMuvee Netherlands B.V. (székhely: Noodweg 34a, 1213 PX Hilversum, Hollandia, cégnyilvántartási szám: 70192561, közösségi adószám: NL858183833B01, képviseletében: Tompa Tímea ügyvezető; a továbbiakban NuMuvee) "KérdezŐ" címmel televíziós műsorszámot (a továbbiakban: Műsor) gyárt, mely Műsor az AXN Europe Limited (Sony Pictures Europe House, 25 Golden Square, London W1F 9LU, United Kingdom) által szolgáltatott televíziós műsorcsatornákon kerül sugárzásra és más felületeken válik elérhetővé. A jelen dokumentum a Műsorra történő jelentkezés feltételeit és a Műsor adatkezelési szabályzatát tartalmazza.

I. Jelentkezés

A Műsorra jelentkezni online, az alábbi linkeken lehet:
http://www.numuvee.com/kerdezo/jelentkezes-jatekosnak
http://www.numuvee.com/kerdezo/jelentkezes

fenti hivatkozások – technikai okokból – a következő linkre irányítanak tovább:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d9qhxKWpvk-CiSosu7EQyoujzy4zXtZMssxRPuZ_skJUN08xUDBDTU1CN0JYOFJPWTNHSThHWkJMTS4u

A jelentkezés a következő (személyes) adatok megadásával lehetséges:

 • név
 • életkor
 • foglalkozás
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • melyik településről (lakhely szerinti város) érkezik a játékos
 • a játékos és a játékossal érkező második játékoshoz fűződő kapcsolat természete

Jelentkezését megelőzően a jelentkező köteles megismerni a jelentkezés feltételeit tartalmazó felhívást és azok megtartására, illetve a szükséges jognyilatkozatok megtételére az érvényes jelentkezése feltételeként a játékos kötelezettséget vállal. Jelentkezésével a jelentkező az űrlap kiküldésével és elküldésével hozzájárul a megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez.

II. A műsorban résztvevők kiválasztása

Az itt megadott személyes adatokat a NuMuvee a játékosválogatás, kapcsolatfelvétel, műsorkészítési feladatok ellátása érdekében kezeli. A jelentkezők közül a Műsorban résztvevő játékosok kiválasztása a NuMuvee saját diszkrecionális döntésük alapján történik. A jelentkezés a NuMuvee részéről nem jelent kötelezettséget a jelentkező Műsorban történő részvételének biztosítására. A játékosválogatáson résztvevő és a televíziós Műsorban szereplő játékosokat a NuMuvee értesíti.

III. A műsor menete

A játék két részből áll.

A játék első felében civilek tesznek fel kérdéseket a játékosoknak. Ebben a részben 3 forduló van. Az itt megszerzett összeget viszik a játékosok a játék második felébe, ahol az összeg már garantált nyeremény lehet. Az első játékrész során két játékospár méri össze a tudását, 3 fordulóban:

 • 1. forduló: Mindkét páros két-két kérdést kap, a saját maga által választott kérdezőtől.
 • 2. forduló: Mindkét páros két-két kérdést kap ellenfelei által választott kérdezőtől.
 • 3. forduló: Mindkét páros egy-egy kérdést választ magának. A játék tétje: az addig összegyűjtött összeg duplája, az összeg megtartása vagy az összeg fele.

Az első játékrészben a játékospárok összesen a 3 forduló alatt egyszer élhetnek mentőövvel: a kérdező bemutatkozását követően, a kérdés elhangzása előtt másik kérdezőt választhatnak.

A három fordulóban több pénzt gyűjtő játékos páré a lehetőség, hogy megszerezzék a fődíjat, vagy legalább egy részét. A három fordulóban rosszabbul teljesítő pár kiesik, pénznyeremény nem illeti meg őket. A fődíjért játszó páros garantált nyereménye az, amit az első három fordulóban gyűjtött, de csak abban az esetben, ha a második játékrész első során nem jutott tovább.

A második játékrészben celebek – ismert, híres emberek, sportolók – teszik fel a kérdéseket. Ebben a játékrészben a megnyerhető összegek is változnak, egészen 10 millió forintig. Ehhez 4 lépcsőt kell teljesíteni, mindegyik lépcsőnek saját nyereményértéke van. A legalsó lépcsőn 4, alulról a második sorban 3, majd 2, majd 1 celeb látható. Itt is a játékosok választják, hogy kitől szeretnének kérdést kapni.

A második játékrészben a játékospár 6 kérdést választhat, mellyel a második játékrész teljesíthető. Alulról az első és második sor sikeres teljesítéséhez minimum 2-2, a harmadik és negyedik sor sikeres teljesítéséhez 1-1 helyes választ kell adni. Amíg egy sort nem teljesített a páros, újabb kérdéseket kérhet, amíg el nem fogy a 6 kérdése. A páros azt az összeget nyeri, amelyik sort sikeresen teljesítette. Amennyiben a második játékrész első sorát sem tudja teljesíteni a páros, az első játékrészben megnyert összeget viheti haza.

IV. Nyeremény

A jelentkezést követő játékosválogatáson való részvételért, a Műsorban történő szerepléséért a Műsorban esetlegesen megszerezhető nyereményen felül a jelentkező semmilyen díjazásra, illetve költségtérítésre nem jogosult. A nyeremény összege bruttóban értendő, így azt SZJA-előleg és az egészségügyi hozzájárulás levonása terheli. A nyereményt a NuMuvee a nyertes játékos által kitöltött nyereményigazolásban foglaltaknak megfelelően átutalás útján fizeti ki részére. A nyeremény kifizetésének feltétele a nyeremény-igazolás, az adóelőleg nyilatkozat nyertes részéről történő megfelelő kitöltése. A nyeremény kifizetésének feltétele továbbá, hogy az az epizód, amelyben a jelentkező szerepel, adásba került legalább egyszer. Ennek megfelelően, a nyeremény kifizetése az adásba kerülés után történik meg.

V. Adatkezelés

A Műsorra a jelentkező az űrlap kitöltésével és jelentkezésének elküldésével nyilatkozik, hogy

 • megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az Adatkezelési Szabályzatot és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
 • hozzájárul, hogy adatait a NuMuvee a Műsorban való részvételéhez és a Műsor nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje;
 • elfogadja jelen szabályzat feltételeit és kijelenti, hogy a Műsor és azt megelőző esetleges egyeztetések válogatás, próba kapcsán folyamatosan közreműködik;
 • tudomásul veszi, hogy a Műsor tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a Numuvee saját döntése alapján határozza meg;
 • elfogadja, hogy a jelentkezési feltételek bármely pontjának megszegése kizárással járhat;
 • megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezéshez, részvételhez szükséges adatokat a műsor szerkesztésének, elkészítésének céljából, az általa megadott adatait a NuMuvee a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen szabályzat és külön okiratokba foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között a Műsor nyilvánossághoz közvetítésének (ideértve az ismétléseket is) befejezéséig biztonságosan tárolja az adatbázisában, kezelje, feldolgozza, megőrizze.
Személyes adataihoz való hozzáféréshez és adatmódosításhoz való jog

Önnek jogában áll a nálunk tárolt saját Személyes Adataihoz hozzáférni, szükség szerint módosíttatni azokat bármilyen hiba kijavítása céljából. További részletekért a NuMuvee-hoz fordulhat a privacy@numuvee.com e-mail címen.

VI. Adatbiztonság

A NuMuvee az Info tv. 7. §-ának megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszik mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 100%-os biztonság nem szavatolható semmilyen elektronikus adattovábbítás vagy információtárolás vonatkozásában.

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

A jelentkező személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Műsorra történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a NuMuvee által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a NuMuvee Netherlands B.V. vagy a NuMuvee Hungary Kft. épületei, irodái, illetve a stúdió biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére.

A NuMuvee adattároló szervereinek egy része az Amerikai Egyesült Államokban található és üzemeltetésük ott valósul meg. Ezért az Ön Személyes Adatai továbbításra kerülhetnek az Amerikai Egyesült Államokba és ott kerülnek feldolgozásra, továbbá az Európai Gazdasági Közösség területén kívüli országokba is továbbításra kerülhetnek, amelyeknek az adatvédelmi törvényei esetleg nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön hazája. A Honlap használatával és azzal, hogy részünkre bármilyen adatot átad, Ön hozzájárul az Ön Személyes Adatainak a nemzetközi továbbításához.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a NuMuvee a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve a jelentkezőt kizárhatja a Műsorban való részvételből.

A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy hibájáért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a NuMuvee felelősséget nem vállal.

A NuMuvee-t továbbá nem terheli felelősség, ha a Felhasználó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben az Infotv. 14-21. §§-ban rögzített jogok illetik meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a NuMuvee-nak címzett levélben, személyesen a NuMuvee Netherlands B.V. vagy a NuMuvee Hungary Kft. irodáiban, illetve a privacy@numuvee.com elektronikus címen.

Amennyiben a jelentkező szerint a NuMuvee az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5.; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410

A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A bírósági jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 22. § tartalmazza.

A mi nevünkben szolgáltatást nyújtó Harmadik Felek

Harmadik feleket bízhatunk meg azzal, hogy a nevünkben bizonyos tevékenységeket végezzenek, például az adatnyilvántartás számára tárhelyet biztosítsanak, vagy azt üzemeltessék. Az Ön Személyes Adatait harmadik felekkel azért oszthatjuk meg, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak részünkre, és az ilyen felektől megköveteljük, hogy megfelelő biztonsági rendszert tartsanak fenn a szóban forgó adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés vagy feldolgozás megakadályozása érdekében.

Megosztás kapcsolt vállalkozásokkal és üzleti célú továbbítások

Az Ön Személyes Adatait megoszthatjuk kapcsolt vállalkozásainkkal belső okokból, elsődlegesen üzleti és működési célokból. Az Ön Személyes Adatait megoszthatjuk bármilyen vállalkozással, amellyel összeolvadunk, vagy amelyet megvásárolunk.

VII. Vegyes rendelkezések

A NuMuvee fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket akár a Műsor időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a NuMuvee a www.numuvee.com weboldalon tájékoztatja a jelentkezőket. A NuMuvee bármely, a Műsorral kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

VIII. Elérhetőségek

NuMuvee Netherlands B.V.
Noodweg 34a, 1213PX Hilversum, Hollandia

NuMuvee Hungary Kft.
2300 Ráckeve, Tölgyfa utca 8.

Iroda: 1116 Budapest, Sopron út 64.
Telefonszám: +36 20 444 0004
E-mail: privacy@numuvee.com
WEB: www.numuvee.com

A NuMuvee játékosválogatásért felelős munkatársai az alábbi telefonszámokról intézik hívásaikat:

 • +36 20 444 0003
 • +36 20 444 0005
 • +36 20 444 0294
 • +36 20 444 0900
 • +36 20 444 0994

Jelentkezésével kapcsolatos kérdéseit a casting@numuvee.com címre küldött emailben teheti fel.

Kérjük, emailjeit fokozott figyelemmel olvassa! Felhasználóneveket, jelszavakat, bankkártya adatokat a NuMuvee soha nem kér sem e-mailben, sem telefonon. A jelentkezés ingyenes, így pénzt vagy egyéb javakat, ellenszolgáltatást kollegáink semmilyen formában nem kérnek. Amennyiben ezzel ellenkező visszaélést tapasztal, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket a compliance@numuvee.com email címen!